Zasady funkcjonowania i ochrony danych osobowych

Przedstawione zasady funkcjionowania i ochrony danych osobowych  („Zasady“) przedstawiają podstawowe zasady ,którymi firma  OPaLL-AGRI, s.r.o., U Sušárny 208, 747 56, Dolní Životice, IČO: 25369296 („Firma“) się kieruje przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu  danych osobowych. Te zasady wprowadzają prawa i powinności  firmy wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych:
 • Rozporządzenie Parlanentu i Rady Europy (EU) č. 2016/679, o ochronie osób fizycznych  w powiązaniu z przetwarzaniem danych osobowych  o swobodnym przepływie danych  i anulowaniu wytycznych 95/46/ES (ogólne rozporzadzenie o danych osobowych) („GDPR“);
 • prawo č. 480/2004 Sb., o niektórych  usługach informacyjnych i zmianie niektórych praw (prawo oniestórych usługach )informacyjnych, w sformułowaniu pózniejszych przepisów („Zákon o některých službách informační společnosti“); i
 • prawo č. 127/2005 Sb., o elektronicznej komunikacji i o zmianie niektórych związanych z prawem (prawo o elektronicznej komunikacji), w sformulowaniu póżniejszycg przepisów  („Zákon o elektronických komunikacích“).
Te zasady obowiązują wszyskich odwiedzających nasze strony internetowe firmy www.opall-agri.cz („strony internetowe“), i to bez wzgledu na to, czy jest to ustalone z firmą  lub  nie .

Co to są dane osobowe
Dane osobowe zgodnie z  GDPR rozumí wszystkie informacie ustalone   do ustalenia osoby fizycznej  (niekiedy osoby prawnej). W zasadzie chodzi o jakiekolwiek informacje, które samoistnie, lub razem z innymi informacjami mogą służyć do identyfikacji konkretnej osoby fizycznej („Dane osobowe“).

Jakie dane osobowe firma przetworzyła
Firma może o was zebrać następujące dane osobowe:

Dane osobowe, które udostępnicie firmie sami
Takimi danymi szczególnie są dane, które udostępnicie rejestrując się, na zamówieniu lub innym formularzu, lub które udzielicie firmie za pośrednictwem  e-mailu, telefonu, faxu czy innego środka przekazu. Dane osobowe możecie firmie także udzielić  [przy zawodach], [recenzji maszyny i jej pracy], [rezerwacji na szkolenie] czy[wysłaniem zapytania].Chodzi przede wszystkim o imie ,nazwisko ,adres korespondencyjny,adres e-mail , numer telefonu, konto bankowe, dane na temat wybranych metod płatności apod.
 
Wszystkie uzyskane dane osobowe firma będzie przetwarzać w celu:
 • świadczenia usług, produków czy informacji, o które klient był zainteresowany;w przypadku gdy jesteś już klientem i udzielasz informacji podobných do tych które były przedmiotem waszgo wczśniejszego zakupu;
 •  jeśli jesteś nowym klientem, firma będzie wam przysyłac informacje i oferty produktów i usług w przypadku wyrażnej zgody z waszej strony;
 • oceny twojego podania o prace.
 
Dane osobowe ,które o was firma gromadzi sama
Przy ustawieniu naszych stron internetowych firma moze gromadzic niektóre informacje koniecznie po to, aby był regularna i wygodna obsługa tych stron. Takimi informacjami sa dane o protokole (IP), służącym do połączenia waszego komputera do inernetu, wasze dane rejestrów, typ i wersja, nastawienie czasu pasma, plug-in , dane o wszym ustawieniu ważnego  Uniform Resource Locator (URL), droga do i ze stron internetowych  (włącznie z data i czasem), produkty które wyświetliliście lub szukaliscie, czasy reakcji, błędy przy sciąganiu stron, długośc nastawin stron, ibformaciej io interakcji przy ustawieniu stron (na przykład rolowanie, kliknięcie i umieszczenie myszy) czy sposób opuszczenia strony.
 
Tych danych osobowych używa firma do polepszenia stron internetowych i dla zabezpieczenie wewnętrznych operacji, rozwiązania problemu, analizy dat, testowania,  statistyki i ewidencji miniatur. Te dane osobowe możemy dalej użyć  do reklamy i dostarczaniu odpowiedniej rekłamy.

Dostarczanie danych osobowych
 Dane Osobowe , króre uzyskuje firma  [w ramach grupy, tj. zalogowanym osobom w firmie;] i trzecim osobom („Podmiot przetwarzający“), które  w firmie pełnia  powinności w ramach umowy (naprz. Firmy kurierskie). Firma udostępnia dane osobowe tylko tym   podmiotom przetwarzającym, którzy gwarantują dostateczny poziom gwarancji zabezpieczenia  na podstawie umowy o ochronie tych danych.
W tym znaczeniu może firma    udostępniac dane osobowe podmiotom przetwarzającym:
 • zewnętrznym współpracownikom i kooperantom w celu wypełniemia umowy wobec firmy;
 • dostawcom usług płatniczych i podmiotom przetwarzającym płatnosci w celu zabezpieczenia transferów finansowych  i realicacji systemu platności;
 • dostawcom pocztowych i doreczycielskich służb w celu doręczenia produktu czy usług  oferowanych firmie;
 • twórcom stron internetowych.
W pewnych okolicznościach firma moze udostepnic dane osobowe osobom trzecim (naprz. Organom czynnym  w postępowaniu karnym)  zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawnymi.
Ochrona danych osobowych
W celu ochrony i monimalizacji  ryzyka niepożądanego dostępu do danych  osobowych Firma wprowadziła organizacyjne i techniczne środki.
Do tych środków nalezą:
 • Ograniczony krąg osób  osob uprawnionych do dostępu danych osobowych; a
 • Techniczne zabezpieczenie serwera i stron internetowych przeciw niepożądanej manipulacji.
Osoby uprawnione do danych osobowych sa pouczone o zásadách ochrony tych danych ,a przy ich przetwarzaniu  wskazana jest poufność.  
Długośc przechowywania danych osobowych
Dane osobowe firma przechowuje przez okres wynikajacy z pełnienie swych funkcji związanych umowami  i do pełnienia powinności wypływających z jej powinności wobec przepisów prawnych . Dane osobowe, które są przetworzone  na  podstawie waszej zgody firma zachowa na okres trwania celowości , do której zgoda była udzielona.
Po wygaśnięciu powodów prawnych na podstawie których dochodzi do przetwarzania waszych danych   firma usunie te dane razem ze wszystkimi jego kopiami .
    
Cookies
Firma używa  na swoich stronach internetowych  tzw. cookies, czyli tekstowe pliki małego zakresu („Cookies“), które są wysyłane z serwera firmy  do waszej przegladarki, a przy ponownym otwarciu naszych stron są odsyłane do naszego serwera firmy.  Cookies umożliwia firmie rozpoznac wasz profil , zapamiętać jeśli wasze informacje są aktywne na stronach internetowych , i dostosować zawartośc stron do waszych potrzeb.

Firma używa następujących rodzajów Cookies:
 • Cookies pierwszych stron, które umożliwiają  podstawowe ruchy i funkcjownowanie stron internetowych, a bez których nie byłoby możliwe  zawartości waszych stron internetowych  sprawnie zobrazować;
 • techniczne Cookies, które umożliwiiaja analize używanych stron internetowych, zabezpieczyć połączenie, zapamiętać  przebieg wypełnienia waszego zamówienia, ułożenie danych rejestracyjnych i zawartości waszego koszyka
 • reklama Cookies, które umożliwiaja zobrazowanie reklamy, utworzenie stron na sieciach socjalnych ,czy dodawaniu komentarzy o produktach.
Cookies można zablokowaać przy pomocy ustawienia waszej przegladarki . Można również ustawic tak aby nie było reklam. Jeśli odłaczycie, czy zmienicie niektóre Cookies,Strona internetowa nie będzie sprawnie obrazować lub nie będzie używać niektórych funkcji na tych stronach.

Prawa osob ,których dane dotyczą
W kontekście przetwarzania waszych danych osobowych firma gwarantuje wam nastepujące prawa:
 • prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy przetwarzane są w oparciu o to;
 • prawo dostępu do danych osobowych i informacji o nich, które wasze dane są we firmie przetwarzane;
 • prawo  do korygowania danych osobowych  a w tym przypadku na uzupełnienie tych danych;
 • prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do zdobycia danych osobowych, które dostarczyły niektóre firmy, w zorganizowanym, normalnie używanym i formacie do odczytu maszynowego i prawo przekazania dalej;
 • prawo bycia  informowanym o naryszeniu zabezpieczeń danych osobowych;
 • prawo wniesienia  sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych; a
 • prawo wniesienia skargi do urzedu kontroli, tj. urzedu ochrony danych osobowych na adres, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, w przypadku skrzynki danych na adres qkbaa2n.
Wyżej okreslone prawa  i reklamacje maja zastosowanie we firmie , jako administratora danych pisemnie na niżej wskazany adres za posrednictwem  e-mailu na adresinfo%at%opall-agri.cz.

OPaLL-AGRI, s.r.o.
Hertice 7, 747 55 Dolní Životice

Te zasady są ważne i efektywne od 25. 5. 2018.